A Legjobb Egyetemek az Amerikai Egyesült Komaki, Japán 2021

Egyetemek és üzleti iskolák Komaki. Találd meg az összes információ a legmagasabb rangú egyetemi Komaki itt, és forduljon közvetlenül!...

Egyetemek és üzleti iskolák Komaki. Találd meg az összes információ a legmagasabb rangú egyetemi Komaki itt, és forduljon közvetlenül!

Iskolák

愛知文教大学の教育は、語学の力と日本の心で、今は不可能だと思えることを可能にする「逆転力教育」です。社会や経済のグローバル化が進み、英語や中国語など外国語でのコミュニケーションが必要な場面が多く見られるようになりました。異文化間での交流がますます盛んとなる中で、他国の文化を理解し、日本文化を世界へ向けて発信する力も必要です。 ... Tovább

愛知文教大学の教育は、語学の力と日本の心で、今は不可能だと思えることを可能にする「逆転力教育」です。社会や経済のグローバル化が進み、英語や中国語など外国語でのコミュニケーションが必要な場面が多く見られるようになりました。異文化間での交流がますます盛んとなる中で、他国の文化を理解し、日本文化を世界へ向けて発信する力も必要です。 Kevesebb